โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง 4วัน3คืน

  • 32 Replies
  • 729 Views
โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง 4วัน3คืน เริ่มจาก อุดรธานี หรือ หนองคาย


:วันที่ 1 : หนองคาย-เวียงจันทร์-วังเวียง-หลวงพระบาง (-/L/D)
07.00 น. เจ้าหน้าที่ ทัวร์หลวงพระบางให้การต้อนรับ คณะที่สนามบินอุดรธานี หรือ หนองคาย
08.00 น. เดินทางไปสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว เพื่อรอทำเอกสารผ่านแดนข้ามไปประเทศลาว
09.00 น. จากนั้นนำท่านเข้าสู่ สปป.ลาว(วันนี้เดินทางไปหลวงพระบางเลย ) จากนั้นเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองวังเวียงสายน้ำซองไหลผ่านใสบริสุทธิ์ระหว่างทางชมวิถิชีวิตของชาวลาวและวิวธรรมชาติสองข้างทางอันสวยสดงดงาม(กุ้ย หลินเมืองลาว)วังเวียงเป็นเมืองที่มีธรรมชาติสวยสดงดงามอากาศเย็นสบาย เป็นแหล่งท่องเที่ยวของลาวตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำซองล้อมรอบด้วยเทือกเขาหินปูสูงใหญ่ตระการตา มองเห็นสายน้ำกว้างสลับกับเนินทราย โดยมีเทือกเขาหินปูนเป็นฉากหลัง วังเวียงได้ ฉายาว่า "กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว"
12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่ 1)
13.00 น.จาก นั้นมุ่งหน้าเดินทางสู่หลวงพระบาง ตามระหว่างทางเราแวะถ่ายรูปที่บ้านผาตั้งถ่ายรูปคู่กับผาตั้งและวิวแม่น้ำซอง อันงดงาม ตลอดสองข้างทางท่านจะเพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันงดงามตระการตาของทิวเขาไรน่าแบบขั้นบันได ละหมู่บ้านชนพื้นเมืองต่างๆของลาว เช่น ลาวสูง ลาวเทิงลาวม้ง ไทลื้อ ซึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่สองข้างทางชมความยิ่งใหญ่ของขุนเขาที่เต็มไปด้วยไม้ป่านานาพันธ์ที่ขึ้นตามธรรมชาติเส้นทางสายนี้จัดเป็นเส้นทางลัดเลาะภูเขาที่สวยที่สุด แห่งหนึ่งของเอเซียอาคเนย์ก็ว่าได้
19.00 น. รับประทานอาหารเย็น(มื้อที่ 2) เช็คอินเข้าที่พักหลวงพระบาง จากนั้นนำท่านพาเดินเที่ยวตลาดมืดหลวงพระบาง ชมสินค้าผ้าทอกระเป๋าทำมือ มากมาย

วันที่ 2 : ตักบาตรข้าวเหนียว-พระธาตุภูสี-พระราชวัง-วัดเชียงทอง-ถ้ำติ่ง-น้ำตก ตาดกวางสี (B/L/D)
05.30 น. เชิญ ท่านร่วม ทำบุญใส่บาตรข้าวเหนียว พร้อมกับประชาชนชาวหลวงพระบางในทุกเช้า พระสงฆ์และสามเณรจากวัดต่างๆ จะออกบิณฑบาต เป็นแถวนับร้อยรูป ซึ่งเป็นภาพอันน่าประทับใจ และสื่อถึงความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาของชาวหลวงพระบาง จากนั้นนำท่านเดินชมตลาดเช้าของชาวหลวงพระบางซึ่งเป็นตลาดสด ท่านสามารถเลือกซื้ออาหารพื้นเมือง และของป่า ซึ่งเป็นแบบฉบับของชาวลาว
07.00 น.รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3)
08.00 น.เริ่มทัวร์หลวงพระบาง นำท่านเข้าชม พระราชวังหลวงพระบาง สร้างในรัชสมัยเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส เป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝรั่งเศสและลาว เป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ จนพระองค์สวรรคต ก็มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อ พศ.2518 ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นพิพิธภัณฑ์ นำท่านชมหอพระบางเป็นที่ประดิษฐานพระบาง พระคู่บ้านคู่เมือง เป็นพระพุทธรูปประทับยืนปางห้ามสมุทรเป็นศิลปะขอมสมัยบายน น้ำหนัก 54 กิโลกรัม เป็นทองคำ 90 เปอร์เซ็นต์
09.00 น.จาก นั้นนำท่านชม วัดเชียงทอง วัดที่ตั้งอยู่ริมผั่งเม่น้ำโขงสร้างในรัชสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ช่วงประมาณ ปี พศ 2102 – 2103 ซึ่งวัดเชียงทองได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงค์ และเข้าชีวิตศรีสว่างวัฒนา กษัตริย์สองพระองค์สุดท้าย ชมพระอุโบสถ ที่มีศิลปะแบบล้านช้าง หลังศรแอ่นโค้งต่ำ ซ้อนกันอยู่สามชั้น มีช่อฟ้าที่อยู่ตรงกลางของหลังคารวมกัน 17 ช่อ ถ้าเป็นคนสามัญสร้างจะมี 1-7 ช่อเท่านั้น ชมพระพุทธรูปป่างห้ามสมุทรในอูปมูง ด้านข้างพระอุโบสถ ชมวิหารพระม่านที่ประดิษฐานพระม่าน ผนังสีชมพู ภาพประดับกระจกสีเล่าถึงวิถีชีวิตชาวหลวงพระบาง ชมโรงราชรถ ออกแบบโดยเจ้ามณีวงศ์ ภายในบรรจุพระพุทธรูปแกะสลักไม้จำนวนมากที่เก็บมาจากวัดร้างต่างๆ
10.00 น. นำ ท่านชม วัดวิชุนราช สร้างในสมั่ยพระเจ้าวิชุนราช (พศ 2046 ) นับเป็นอีกหนึ่งพระธาตุที่ชาวหลวงพระบางให้ความนับถือ ซึ่งเป็นพระธาตุที่มีรูปทรงคล้ายกับลูกแตงโมผ่าครึ่ง
10.30 น.เดินทางไปยังหมู่บ้านซ่างไห เพื่อลงเรือเดินทางชมวิวทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำโขง รับประทานอาหารกลางวันประเภทปลาน้ำโขงที่หมู่บ้านปากอู
12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่ 4 ) ถ้ำติ่งซึ่งเป็นถ้ำอยู่บนหน้าผาริมแม่น้ำโขงมีอยู่ 2 ถ้ำ คือ ถ้ำล่างและถ้ำบน ถ้ำติ่งลุ่ม หรือ ถ้ำล่างสูง 60 เมตรจากพื้นน้ำ มีลักษณะเป็นโพรงน้ำตื้นๆ มีหินงอกหินย้อย มีพระพุทธรูปไม้จำนวนนับ 2,500 องค์ ส่วนใหญ่จะเป็นพระยืน มีทั้งปางประทานพร และปางห้ามญาติ ถ้ำติ่งบน จะไปทางแยกซ้ายเดินขึ้นบันไดไป 218 ขั้น ปากถ้ำไม่ลึกมากมีพระพุทธรูปอยู่ในถ้ำแต่ไม่มากเท่าถ้ำล่างสมัยโบราณเป็นที่สักการะบวงสรวงดวงวิญญาณ ผีฟ้า ผีแถน เทวดาผาติ่ง ต่อมาพระเจ้าโพธิสารทรงเลื่อมใสพระพุทธศาสนาเป็นผู้นำพระพุทธรูปเข้ามา และจึงทรงใช้ถ้ำติ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนา
15.00 น.พา คณะไปชม น้ำตกตาดกวางสี ห่างจากเมืองหลวงพระบางประมาณ 30 กม.ผ่านหมู่บ้านชนบทริมสองข้างทาง ชมความงดงามของน้ำตก ซึ่งเป็นน้ำตกที่สูงราว70-80เมตร ถือเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในหลวงพระบาง โดยมีสายน้ำที่ลดหลั่นผ่านชั้นหินปูนลงสู่แอ่งน้ำที่สดใส มีทางเดินลัดเลาะขึ้นไปสู่ชั้นบนเพื่อชมความงามอีกมุมหนึ่งของน้ำตก อิสระให้ท่านดื่มด่ำกับธรรมชาติ เล่นน้ำ บันทึกภาพอันประทับใจ
18.00 น.นำ ท่านขึ้นสู่ เขาพูสี ขึ้นบันได 328 ขั้น เชิญนมัสการธาตุพูสี เจดีย์ธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง ตลอดทางขึ้นท่านจะได้รับกลิ่นหอมจากดอกจำปาลาว ดอกไม้ประจำชาติลาว เมื่อท่านถึงยอดให้ท่านนมัสการองค์พระธาตุ ซึ่งสร้างในสมัยพระเจ้าอนุรุท เมื่อปี พ.ศ.2337 พระธาตุเป็นรูปทรงดอกบัว อยู่บนฐานสี่เหลี่ยมยอดประดับด้วยเศวตฉัตรทองสำริด 7 ชั้น สูงประมาณ 21 เมตร ชมพระอาทิตย์ยามอัสดง วิวทิวทัศน์รอบเมืองหลวงพระบางยามเย็น
18.00 น.รับประทาน อาหารเย็น (มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหาร
19.00 น.เช็คอินเข้าที่พักพักผ่อนอย่างสบาย จากนั้นนำท่านพาเดินเที่ยวตลาดมืดหลวงพระบาง
วันที่ 3 : หลวงพระบาง-พูคูน-วังเวียง-ถ้ำจัง (B/L/D)
07.00 น.รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6 )
08.00 น.เดินทางออกจากหลวงพะบางแวะเข้าห้องน้ำถ่ายรูปวิว(จุดนี้จะสูงที่สุดในเส้นทางนี้)ที่กิ่วกะจำ หมู่บ้านชาวเขา ผ่านพูคูน เลือกซื้อผัก ผลไม้ สัตว์ป่า จากชาวม้งที่ปลอดสารพิษ
12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7)
15.00 น.เดินทางถึง “กุ้ยหลินเมืองลาว” พาคณะชมถ้ำจัง ถ้ำที่สวยที่สุดของวังเวียงภายในเป็นโถงใหญ่ มีไฟประดับ ภายในบริเวณถ้ำจะสัมผัสได้ถึงอากาศเย็นฉ่ำ หินงอกหินย้อยอันงดงาม
18.00 น.รับประทานอาหารเย็น(มื้อที่ 8 ) และเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัยหรือท่านใดต้องการเดินเที่ยวเล่นในตัวเมืองวังเวียงยามค่ำคืน ทางทีมงานมีบริการรถรับส่งให้ท่าน
วันที่ 4 : วังเวียง-เวียงจันทน์-พระธาตุหลวง-ประตูชัย-หนองคาย (B/L/-)
07.00 น.รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 9 )
08.00 น.จากนั้นออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ กำแพงนครหลวงเวียงจันทน์ ระยะทาง 150 กม.
12.00น.รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 10 ) ณ ภัตตาคาร ด้วยเมนูอาหารหลากหลาย
13.00 น.นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว (Hor Phra Kaew Museum) ซึ่งครั้งหนึ่ง เคยเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตก่อนที่จะถูก อันเชิญมาไว้ที่กรุงธนฯโดยเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก(ร. 1) เมื่อปี ค.ศ. 1778 นำท่านเข้าชม นมัสการ พระธาตุหลวงหรือพระเจดีย์โลกจุฬามณี เป็น ปูชนียสถานที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่งในนครหลวงเวียงจันทน์ สร้างใน สมัยเดียวกันกับการสร้างเมืองเวียงจันทน์ โดยพระเจ้าจันทบุรีประสิทธิศักดิ์ และ พระอรหันต์ 5 องค์บรรจุพระบรม สารีริกธาตุ ส่วนหัวเหน่าของพระพุทธเจ้าไว้ในองค์พระธาตุ เดิมเป็น พระธาตุองค์เล็ก ๆ ต่อมาในสมัยของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้นำ พาประชาชน สร้างพระธาตุองค์ใหญ่ครอบพระธาตุองค์เดิมไว้จนถึงปัจจุบันนี้ สวยงามและ ยิ่งใหญ่ ที่สุดในประเทศลาว -อนุสาวรีย์ประตูชัย (Victory Monument) Victory Monument)สถาปัตยกรรม ผสมผสานลาว ล้านช้าง กับฝรั่งเศส ตั้งตระหง่านสูงเด่นอยู่ ใจกลางนครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อรำลึกถึงวีรชนของชาติ ที่ เสียสละ เพื่อชาติบ้านเมืองมา ทุกยุค ทุกสมัย ชั้นบนสุดท่าน สามารถชมทิวทัศน์ของเวียงจันทน์ได้รอบทิศทาง
15.00 น.ได้เวลาอันสมควร นำคณะมาที่ด่านชายแดนลาว-ไทย ให้ท่านแวะช๊อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ที่ Duty free ของลาว ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ทำเอสการข้ามแดน ที่ด่านลาวเลือกซื้อสินค้านานาชาติมียี่ห้อ ราคาถูก ต่างๆ มากมาย อาทิ เหล้า ไวน์ บุหรี่ และเครื่องสำอาง
16.30 น.เดินทางกลับเมืองไทยด้วยความประทับใจ ในทัวร์หลวงพระบาง และส่งท่านตามที่นัดหมาย หนองคาย หรือ สนามบินอุดรธานี โดยสวัสดิภาพ

ติดต่อสอบถาม 
083-2743757

www.l2btravel.net

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง  : https://www.autopos.xyz/market/index.php?topic=3949.new#new

ทัวร์หลวงพระบาง ราคาถูก

ปัจจุบันจังหวัดกระบี่สนใจเข้าชมนิทรรศการ "ยายสา" ที่ท่าเทียบเรืออ่าวนางต. อ่าวนางอ. เมืองจ. กระบี่ในงาน Thailand Biennale Contemporary Art Exhibition, Krabi 2018 ตำนาน "ยายสา" น่าจะยังคงจัดต่อไป สถานที่สำหรับวางงานที่ทำเครื่องหมายว่าเสียและปล่อยให้งานไปหรือสำนักงานเสร็จสิ้น จุดชมวิวที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในอ่าวนางคือ "ถ้ำ" ที่สูงตระหง่านอยู่ใกล้กับรถม้าขนาดใหญ่ไปทางทิศตะวันออกริมทะเล ทั้งนี้งานศิลปะชิ้นนี้แม้จะสร้างมาตั้งแต่ปี 2018 แต่ปรากฏว่าเพิ่งเริ่มโด่งดังขึ้นมา หลังจากที่ได้มีประชาชน นักท่องเที่ยวได้ไปเยือนและถ่ายคลิปลงในโลกโซเชี่ยล จนมีผู้ให้ความสนใจเดินทางไปเยี่ยมและถ่ายภาพกันเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม หากผู้ที่เดินทางไปไม่ควรเดินลงไปในจุดที่ยาย pussy888 สาตั้งอยู่ ซึ่งปรากฏว่ามีคนลงไปและนำไปลงในโซเชี่ยลจนถูกถล่มมาแล้วถึงความไม่เหมาะสม

ที่มา : pussy888
สนใจติดต่อ : สมัครสมาชิกpussy888

ทัวร์หลวงพระบาง ราคาถูก

ทัวร์หลวงพระบาง ราคาถูก

ทัวร์หลวงพระบาง ราคาถูก

บ้านสวนงามล้านเปิดทางเดินริมน้ำบลูลากูนที่ไม่ต้องไปไกลถึงวังเวียง pussy888 ในยุคนี้ท่องเที่ยวทางไกลแคมปิ้งปิ้งย่างมีทัวร์คนสวยมากมายมาพักผ่อนและดื่มด่ำธรรมชาติวันนี้ มีลานตั้งแคมป์ริมน้ำที่สวยงามให้ทุกคนได้เดินตามรอยแคมปิ้งที่เรียกว่าบ้านสวนงามริมน้ำสีฟ้าใส หลู่ลากูนที่วังเวียงจ. เลยเส้นทางนี้นำเสนอบ้านแบบบ้าน ๆ และชานบ้านโดยจุดเด่นของริมน้ำที่สวยที่สุดมองไม่เห็นน้ำสีฟ้าใสเย็นฉ่ำอาจเป็นเพราะลานหินทรายใต้น้ำที่ทำให้น้ำเป็นสีฟ้าเช่น นี่คือมุมถ่ายรูปสวย ๆ ที่เราตื่นมามากแล้วได้เล่นน้ำหน้าลานก็ชิลมาก มีน้ำให้นั่งนั่งเล่นและมีอาหารให้เขย่าทั้งหมดนี้รวมถึงชิงช้าและโต๊ะเก้าอี้ ใครที่กำลังมองหาที่โล่ง ๆ สวย ๆ บรรยากาศดีแนะนำที่นี่เลยและอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ โดยรวมแล้วค่อนข้างดี

ที่มา : pussy888
สนใจติดต่อ : สมัครสมาชิกpussy888

ทัวร์หลวงพระบาง ราคาถูก

ทัวร์หลวงพระบาง ราคาถูก

ทัวร์หลวงพระบาง ราคาถูก

ในภาวะที่ทั่วโลกต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด 19 ทำให้ทุกคนหันมาใส่ใจสุขภาพและการสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเองกันมากขึ้น วันนี้ Sanook Travel อยากจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ “รีสอร์ทเพื่อสุขภาพแห่งแรกในเอเชีย” รู้หรือไม่ว่าตั้งอยู่ริมชายหาดหัวหินบ้านเรานี่เอง! เกริ่นมาขนาดนี้จะเป็นที่ไหนไม่ได้เลย “ชีวาศรม อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ รีสอร์ท” นั่นเอง ที่นี่เป็นรีสอร์ทเพื่อสุขภาพแห่งแรกในเอเซีย ตั้งอยู่ริมชายหาดหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดให้บริการมายาวนาน ปีนี้ก็ก้าวเข้าสู่ปีที่ 26 แล้ว แรกเริ่มเดิมที่ต้องบอกก่อนเลยว่าที่นี่เป็นเพียงบ้านพักตากอากาศขนาดประมาณ 1 ไร่ ของตระกูล โรจนเสถียร โดยคุณบุญชู โรจนเสถียร มักจะชวนเพื่อนฝูงมาพักผ่อนพร้อมทำกิจกรรมดูแลสุขภาพในช่วงสุดสัปดาห์ ด้วยวิสัยทัศน์ และอุดมการณ์ ที่เชื่อมั่นว่าเรื่องสุขภาพคือสิ่งสำคัญ จึงทำให้พื้นที่ตรงนี้ได้รับการพัฒนาให้กลายเป็น “ชีวาศรม อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ รีสอร์ท” ที่เปิดให้บริการและให้คำแนะนำด้านสุขภาพแก่ผู้เข้าพักจากทั่วโลก ซึ่งปัจจุบันก็ขยับขยายจนมีพื้นที่กว่า 17 ไร่แล้ว ถึงแม้ว่าในปี 2564 ยังต้องเผชิญสถานการณ์การแพร่ระบาด pussy888 ของโควิด 19 “ชีวาศรม” ก็มีการปรับรูปแบบบริการและข้อเสนอให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าชาวไทยมากขึ้น ทั้งการไม่กำหนดจำนวนคืนขั้นต่ำในการเข้าพัก เปิดให้ใช้บริการต่างๆ ได้โดยไม่ต้องเข้าพัก ทั้งห้องอาหาร สปา กายภาพบำบัด รวมไปถึงรายการทรีทเมนต์ต่างๆ ที่กระซิบเลยว่าเป็นไฮไลต์ของที่นี่

ที่มา : pussy888
สนใจติดต่อ : สมัครสมาชิกpussy888

ทัวร์หลวงพระบาง ราคาถูก

SOOK HOTEL โรงแรมในฝันของชาว Minimalist
« Reply #12 on: January 22, 2021, 12:11:12 pm »
โรงแรมชิคๆ โรงแรมสวยๆ เก๋ๆ มีสไตล์ส่วนมากแล้วเราจะเห็นได้จากเมืองท่องเที่ยวใหญ่ๆ ทั้งกรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ภูเก็ต พัทยา แต่ในวันนี้ Sanook Travel เราจะพาทุกคนไปกันที่เมืองเล็กๆ ที่มีของดีซ่อนอยู่มากมายอย่างเมืองระนอง ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงแรมสุด Minimal ที่เราอยากจะแนะนำให้ทุกคนได้ลองไปสัมผัสกันนั่นก็คือ SOOk HOTEL นั่นเอง โรงแรมแห่งนี้เต็มไปด้วยคอนเซ็ปต์และไอเดียที่ผ่านการคิดวิเคราะห์และออกแบบออกมาได้อย่างสร้างสรรค์ โดยยังคงไว้ซึ่งความเป็นเมืองระนองได้อย่าชัดเจน แต่เพิ่มเติมเข้าไปด้วยดีไซน์ที่ดูทันสมัย ซึ่งจะสอดคล้องไปกับวัฒนธรรมของชาวระนอง ตัวโรงแรมเน้นใช้โทนสีขาวสะอาดดูสบายตาสลับกับการตกแต่งด้วยต้นไม้ใบสวยๆ หลากหลายสาย pussy888 พันธุ์ในแบบที่ว่าคนรักต้นไม้มาแล้วจะต้องรักแน่นอน มีการจัดโซนห้องพักเอาไว้ 2 โซนอาคาร นั่นก็คือ อาคารฝน และอาคารแดด ซึ่งมาจากคำว่า ฝน 8 แดด 4 สัญลักษณ์ทางภูมิอากาศในเมืองระนองนั่นเอง  ห้องพักมีทั้งหมด 41 ห้อง มีความแตกต่างกันดังนี้ มาดูในส่วนกลางของที่พักกันบ้าง ที่มีสระว่ายน้ำกลางแจ้งให้บริการแก่ผู้เข้าพัก ท่ามกลางการจัดสวนที่สวยงามดูร่มรื่นเหมาะแก่การมาพักผ่อน และที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของ SOOK HOTEL เลยนั่นก็คืออาหารเช้า ที่นี่มีเมนูให้เลือกหลากหลายมาก!!! ทั้ง American Breakfast หรือจะเป็นอาหารถิ่นเมืองระนองอย่างหมูฮ้อง ขนมจีนน้ำยาน้ำพริกใต้ เป็นต้น ส่วนขนมหวานนั้นก็จัดเต็ม ที่สำคัญมีขนมหวานของเมืองระนองให้ได้ทานด้วย เท็คเจอร์คล้ายๆ ขนมถ้วยแต่หอมกว่าอร่อยมาก ใครมาแล้วอย่าลืมไปทานกันนะครับ

ที่มา : pussy888
สนใจติดต่อ : สมัครสมาชิกpussy888

ทัวร์หลวงพระบาง ราคาถูก

ทัวร์หลวงพระบาง ราคาถูก